หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

แน่นอนว่าวิธีที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ก็คือการเลิกสูบบุหรี่และการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินโดยสิ้นเชิง
Moira Gilchrist talking to scientists

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ยังคงเลือกสูบบุหรี่และใช้นิโคตินต่อไป ฟิลลิป มอร์ริสได้นำเสนอ “ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free products)” ซึ่งได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนกลุ่มนี้  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

แต่ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงและมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่ ดังนั้นเพื่อที่จะศึกษาให้ให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ได้อย่างไรบ้าง ฟิลลิป มอร์ริส จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ไร้ควันทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมการประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันทุกประเภทของเรา ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของฟิลลิป มอร์ริส กำลังอยู่ในขั้นตอนที่แตกต่างกันในการทำการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Product) แพลตฟอร์ม 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามากที่สุด โดยเริ่มจากขั้นตอนการศึกษา “ไอละออง หรือ aerosol” ที่ถูกปล่อยมาจากตัวผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับของสารพิษที่เป็นอันตรายหรืออาจจะเป็นอันตราย (Harmful and Potentially Harmful Constituents: HPHCs) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนลดลงโดยเฉลี่ย 95% เมื่อเทียบกับที่วัดได้จากควันของบุหรี่มาตรฐานที่ใช้ในการศึกษา (3R4F)  

จากนั้น ฟิลลิป มอร์ริส ได้ทำการประเมินความเป็นพิษในไอละอองในผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Product) แพลตฟอร์ม 1 เพื่อประเมินความรุนแรงของระดับความเสียหายทางชีวภาพที่เกิดจากสารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคได้ และผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ แสดงให้เห็นว่าความเป็นพิษในไอละอองลดลง 90-95% โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับควันจากบุหรี่  

ผลการศึกษาทางคลินิกครั้งแรกของฟิลลิป มอร์ริส พบว่า เมื่อผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Product) แพลตฟอร์ม 1 การได้รับ HPHCs ของพวกเขาจะลดลงเทียบเท่ากับที่พบในผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา และผลการศึกษาทางคลินิกล่าสุด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ฟิลลิป มอร์ริสได้ทำการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของโรค จะเปลี่ยนไปในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือนที่ทำขึ้นในปี 2018 นอกจากนี้ ในการวิจัยระยะเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาการลดลงของการได้รับปริมาณสารพิษ (Reduced Exposure studies) เราสังเกตว่าตัวชี้วัดทางชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มผู้ที่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันและกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองกลุ่ม 

จนถึงปัจจุบันหลักฐานทางวิทยาศาตร์ทั้งหมดที่ ฟิลลิป มอร์ริส รวบรวมได้ บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน แพลตฟอร์ม 1 อย่างสมบูรณ์ จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ได้เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และข้อสรุปที่มีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ จะได้รับการยืนยันด้วยผลการวิจัยทางคลินิกและการศึกษาระยะยาวอื่น ๆ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่

แชร์เพจนี้