การประเมินผลทางพิษวิทยา

เราหาข้อมูลศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่
testing in laboratory story block

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาและแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควันก่อให้เกิด HPHCs ในไอละอองในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับที่พบในควันบุหรี่ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลทางพิษวิทยา การประเมินผลทางพิษวิทยาทำให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายทางชีววิทยาของสิ่งที่มีชีวิตที่ไอละอองจาก RRP อาจก่อให้เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับควันบุหรี่ และหากความเสียหายนั้นมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นกลไกทางชีวภาพที่อาจส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบหรือไม่ 

ข้อสำคัญคือข้อมูลทางพิษวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ทั้งผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับการที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป เราจึงต้องทำการศึกษาทางคลินิกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบคำถามดังกล่าว อย่างไรก็ดี การประเมินผลทางพิษวิทยาเป็นการบ่งชี้ที่ดีมากถึงการลดความเสี่ยงและความมั่นใจในการดำเนินการศึกษาทางคลินิกต่อไป ผลลัพธ์จากการศึกษาทางพิษวิทยายังสามารถเสริมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางคลินิกได้อีกด้วย การประเมินผลความเป็นพิษช่วยในการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น  ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงกว่าการที่ยังคงสูบบุหรี่หรือไม่

พิษวิทยาเชิงกฏหมาย  (Regulatory Toxicology)

พิษวิทยาเชิงกฏหมายมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเราในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง วัตถุประสงค์หลักของพิษวิทยาเชิงกฏหมายคือการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเราตรงตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้หรือไม่ เกณฑ์เหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการผลิตและเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทดสอบทางคลินิก ในกรณีของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น  ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า จุดประสงค์คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเป็นพิษของไอละอองจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันนั้นต่ำกว่าควันบุหรี่   

การประเมินพิษวิทยาเชิงกฏหมายจัดทำตามแนวปฏิบัติ Good Laboratory Practice (GLP) ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอ ความสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการทำซ้ำ คุณภาพและความสมบูรณ์ของวิธีการทดสอบและผลลัพธ์จากการทดสอบ

พิษวิทยาเชิงผสานระบบ (Systems Toxicology) 

พีเอ็มไอเป็นผู้นำในการใช้ชีววิทยาแบบผสานระบบและนำไปใช้กับทางด้านพิษวิทยา ไม่เพียงแค่เราจะใช้ประโยชน์จากเทคนิคทางชีวภาพและการคำนวณที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้นำในการพัฒนาวิธีการใหม่ที่อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอนาคต นอกจากนี้เรามีโปรแกรมการตรวจสอบที่ครอบคลุม ซึ่งเราได้แชร์อัลกอริทึมที่เราพัฒนาและข้อมูลที่จัดทำขึ้นด้วยการใช้คราวด์ซอสซิ่ง (Crowdsourcing)  ทำให้ข้อมูลทั้งหมดของเราพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตีความ และการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของเรา

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่? 

ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบและ/หรือนิโคติน เช่น  ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้านั้นก่อให้เกิดการเสพติดและไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ผู้เยาว์ สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร และผู้ที่มีสภาวะทางสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ไม่ควรใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบทั่วไป หรือ ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เยาว์ไม่ควรเข้าถึงยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน

จากผลการศึกษาวิจัยอิสระอีกหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้นิโคตินจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อยาสูบถูกเผาไหม้ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่พบใน ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการกำจัดการเผาไหม้มีผลให้สารประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งเรียกว่าส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (HPHCs) ลดระดับลงเป็นอย่างมาก และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน นอกจากการลดหรือกำจัด HPHCs เป้าหมายของเรายังรวมถึงการส่งมอบการรับรู้รสชาติและระดับนิโคตินที่เทียบได้กับการสูบบุหรี่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปสามารถเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

แชร์เพจนี้